GISkola rečník Miroslav Kožuch

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Miroslav Kožuch, foto: Michal ŹemanMiroslav Kožuch sa narodil v Bratislave a býva v Senci. Vyštudoval odbor geografia a kartografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore kartografia a geoinformatika. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho doménou je spracovanie leteckých meračských snímok metódami digitálnej fotogrametrie s využitím automatizačných postupov spracovania a hodnotenie dosiahnutých výsledkov, úprava obrazových záznamov leteckých snímok do podoby digitálnych ortofotosnímok a ortofotomáp.

Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska (1. rečník na GISkola #1)

Abstrakt: Geoinformatika ako veda sa zaoberá zberom, spracovaním, integráciou, modelovaním a distribúciou priestorových dát. Dáta sú právom na prvom mieste a od ich kvality závisí fungovanie celého systému. V súčasnosti sa ako hlavný zdroj dát v geoinformatike používajú metódy bezkontaktného zberu. Nosičmi sú lietadlá, resp. drony a satelity. Práve satelity umožňujú snímanie v špecifickej časti spektra, v ktorej vplyvy zemskej atmosféry sú zanedbateľné. Úlohou prezentácie je predstaviť výhody mikrovlnného snímania DPZ, vybrané satelitné nosiče systémov SAR a portály, z ktorých je možné získať dáta, pokrývajúce územie Slovenska a po spracovaní využiteľné pre ďalšie analýzy. VŠ učiteľ spracoval túto tému v spolupráci so svojím diplomantom a dáta sú síce bezplatne dostupné, ale až po registrácii.
Prezentácia: Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska

Miroslav Kožuch pri práci v teréne, foto: archív M.Kožuch