GISkola rečník Dagmar Kusendová

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

Dagmar Kusendová je rodáčka z Trenčína. Vyštudovala geografiu a kartografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po postgraduálnom štúdiu nastúpila ako asistentka na novovzniknutú Katedru kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. V roku 1998 stála pri založení oddelenia demogeografie a demografie na Katedre humánnej geografie. Od roku 2002 je vo funkcii docentky na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja. Ku geografii a kartografii ju priviedla turistika, ktorej sa v minulosti venovala aj aktívne. Bola cvičiteľka pešej a vysokohorskej turistiky, má titul majsterka turistiky, expedičná turistika.

Doc. Kusendová sa zameriava na počítačovú tvorbu máp a atlasov najmä s geografickou tematikou, dizajn databáz, aplikáciou geoinformačných nástrojov a kartografickú redakciu. Svoje skúsenosti z geoinformačnej praxe a výskumu, spolupráce s geoinformatikmi, kartografmi a ďalšími odborníkmi zúročuje už takmer 30 rokov vo výučbe a vedení študentov. Bola zakladajúcou členkou Slovenskej asociácie pre geoinformatiku a Kartografickej spoločnosti SR. Vedie redakciu odborného časopisu Kartografické listy, ktorý je blízky jej vedeckému profilu. Veľa jej odchovancov pôsobí v geoinformaticky zameraných profesiách, organizáciách alebo inštitúciách.

Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy (3. prednáška na GISkola #2)

Cieľom príspevku je poskytnúť informáciu o aktuálnom stave výučby geoinformatiky na Slovensku s dôrazom na vysoké školy za ostatných 20 rokov. Téma odznela prvýkrát v roku 2007, a potom o desať rokov neskôr na konferencii GIS Ostrava. Boli identifikované zmeny v obsahu a personálnom zložením, ako aj v celkovom zázemí vzdelávania v geoinformatike. Snahou je zhodnotiť nielen plusy a mínusy jednotlivých škôl s geoinformačne orientovaným odbormi a programami, ale aj popísať uplatnenie ich absolventov v praxi.

Dagmar Kusendová ako hostiteľka GIS Day 2018 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, foto: Miloslav Ofúkaný