GISkola rečník Jana Michalková

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Jana Michalková, PhD.

Jana Michalková (rod. Kormaníková) vyštudovala odbor geografia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Tam následne úspešne ukončila aj doktorandské štúdium v odbore regionálna geografia. Svojej alma mater ostala verná aj po štúdiu a od septembra 2017 pôsobí na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky ako výskumný pracovník.

Špecializuje sa najmä na regionálnu geografiu a regionálny rozvoj, open source prístupy a open source geografické informačné systémy. Jej vášňou je najmä QGIS, ktorý s kolegami už pár rokov úspešne vyučuje na univerzite. V novembri 2020 sa stala oficiálnou zástupkyňou novovytvorenej Slovenskej skupiny používateľov QGIS.

Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS (2. prednáška na GISkola #2)

QGIS predstavuje v súčasnosti jeden z najrozšírenejších voľne dostupných geografických informačných systémov. Jeho používatelia sa po celom svete združujú vo forme tzv. user groups, ktorých cieľom je na národnej úrovni poskytovať aktuálne informácie o projekte QGIS. V súčasnosti je vo svete zaregistrovaných 23 používateľských skupín, ku ktorým v novembri 2020 pribudla ďalšia – Slovenská skupina používateľov QGIS (Slovak QGIS User Group). Prezentácia objasní hlavnú myšlienku a motiváciu vytvorenia tejto skupiny v podmienkach Slovenska. Predstaví jej hlavné ciele, komunikačné kanály, aktuálne či pripravované projekty. Víziou je vybudovať silnú komunitu používateľov QGIS na Slovensku.

Mapa 24 skupín používateľov QGIS vo svete, autor: Jana Michalková, zdroj podkladovej mapy: Natural Earth Data 2020