GISkola rečník Radim Štampach

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Radim Štampach pochádza z mesta Karviná v Moravskosliezskom kraji v Českej republike. Vyštudoval odbor Geografia a kartografia na Geografickom ústave Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde aj pracuje ako prednášajúci a výskumný pracovník. Je súčasťou tímu Laboratóriá geoinformatiky a kartografie, ktorý sa venuje napr. využitiu GIS pri riešení krízových situácií, precíznemu poľnohospodárstvu, psychologickým štúdiám o vnímaní práce s mapami.

Zaujíma sa o voľne dostupné programy GIS a voľne dostupné priestorové údaje. Súčasťou toho je aj jeho zapojenie do projektu OpenStreetMap. Je zakladajúcim členom tímu, ktorý v Brne organizuje Missing maps mapathony pre potreby humanitárnych organizácií, napr. Lekárov bez hraníc.

Antonín Haas, Radim Štampach a Daniel Kašík na podujatí Brněnský listopadový Missing maps mapathon na konferenci OpenAlt 2019, foto: Miloslav Ofúkaný

Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízové riadenie (4. prednáška na GISkola #2)

Množstvo dát dostupných pre riešenie krízových situácií neustále rastie. Hovorí sa tomu éra Big Data. Údaje merajú automatické senzory, sú dodávané z družíc, lietadiel alebo sú zbierané aj dobrovoľníkmi v teréne. Existuje množstvo dát z rôznorodých zdrojov a je komplikované ich overovať, harmonizovať, analyzovať a následne využívať pri riadení krízovej ​​situácie.

V rokoch 2017 – 2019 riešil tím Laboratóriá geoinformatiky a kartografie medzinárodný výskumný projekt v spolupráci s čínskym tímom z Nanjing Normal University. Cieľom bolo automatické vytváranie interaktívnych webových máp z veľkého množstva heterogénnych údajov. Tieto mapy mali byť vytvorené tak, aby boli efektívnym nástrojom na riešenie krízových situácií. Súčasťou projektu bol aj zber údajov od dobrovoľníkov, psychologické štúdie na študentoch v Čechách a Číne, medzinárodné odborné semináre. Cennými sú skúsenosti zo spolupráce s čínskymi partnermi, zo vzájomných návštev na pracoviskách v Brne a Nanjing.

Radim Štampach v Číne v decembri 2017, foto: archív R.Štampach