GISkola #3

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

GISkola #3 sa uskutočnila 22. apríla 2021 online cez BigBlueButton. Mali sme 58 účastníkov.

Registrácia účastníkov

na Eventbrite

Pomôžte zdieľať udalosť

na Facebooku
na Instagrame
na LinkedIn
na Mastodone
na Twitteri

Program GISkola #3

Jakub FuskaDigitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Prezentácia bude zameraná na mapovanie vodných nádrží. Pomocou sonaru a GNSS prijímača sa počas plavby motorovým člnom zbierajú informácie, ktoré sa potom spracujú do podoby digitálneho modelu reliéfu dna. Z takéhoto podkladu spolu s historickými údajmi (napr. vrstevnicové mapy z obdobia výstavby) vieme následne určiť aktuálny skutočný objem akumulovanej vody a zároveň nepriamo odhadnúť mieru zanesenia nádrže sedimentami. Takýto typ údajov dokážeme potom použiť pre správny manažment samotnej nádrže, ako aj jej povodia. Význam je pri plánovaní hospodárenia s vodou (vodárenské alebo závlahové nádrže), čistení nádrže (odhad objemu sedimentov), hodnotení biologických, chemických a fyzikálnych parametrov (transport sedimentov, odhad častí nádrže náchylných na prehrievanie), ako aj pri riešení opatrení v krajine (protierózne opatrenia, manažment lesnej a poľnohospodárskej krajiny).
Zdieľajte info o Jakubovi Fuskovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Jiří VlasákRozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Damn projekt pomáha mapérom tým, že veľkú oblasť rozdelí na menšie časti a dovolí tieto časti “zamykať”, aby si mapéri neprepisovali dáta medzi sebou. Prezentácia najskôr definuje problém, a potom z problému vychádzajúcu architektúru databázy. Následne autor spomenie “bežný mapovací workflow”, t.j. map -> review -> done a s ním súvisiace SQL dopyty. Nakoniec príspevku popíše, ako serverová časť damn projektu používá PostGIS rozšírenie.
Zdieľajte info o Jiřím Vlasákovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, MastodonTwitter

Martin TuchyňaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE predstavuje iniciatívu, zameranú na vytvorenie infraštruktúry priestorových informácií v Európe. Prostredníctvom INSPIRE by mali byť priestorové údaje a súvisiace služby verejnej správy ľahšie vyhľadateľné, sprístupnené, harmonizované a hlavne využiteľné. Príspevok predstaví kľúčové komponenty INSPIRE, požiadavky na poskytovateľov, očakávania od užívateľov a to všetko v kontexte prostredia a podmienok na Slovensku.
Zdieľajte info o Martinovi Tuchyňovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Peter Kaclík, Vladimír JuračičGIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
Po dlhej kľukatej ceste sa GIS špecialisti na Magistráte Hlavného mesta Bratislava dopracovali do stavu, keď už majú k dispozícii technológiu na tvorbu profesionálneho prostredia nielen na úrovni softvérového desktopového riešenia, ale aj serverového a prezentačného. K dispozícií majú licenciu ArcGIS Enterprise Advanced. Je to masívny produkt s rôznymi rozšíreniami, ktorý ponúka nepreberné množstvo príležitostí vizualizovať priestorové údaje. Prezentačnú časť (webový mapový portál) tvoria za pomoci tzv. ArcGIS Sites. Budú prezentované niektoré mapové aplikácie na tému stromy, pasport majetku, údržba ciest, ortofoto snímky a virtuálna realita v 3D priestore.
Zdieľajte info o Petrovi Kaclíkovi a Vladimírovi Juračičovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Jan RůžičkaPredstavenie QGIS pluginu GeoData CZ/SK
Plugin GeoData CZ/SK si kladie za cieľ ľahko sprístupniť dátové zdroje pre ČR a SR. Plugin vznikol v rámci stáže Stely Tkáčovej, študentky Prešovskej univerzity v Prešove, vo firme OpenGeoLabs v lete 2020. Postupne s pomocou ďalších autorov, najmä študentov Katedry geoinformatiky VŠB-TUO, sa projekt rozrástol o ďalšie dátové zdroje. Vďaka zapojeniu Petra Pieseckého sa rysuje možnosť, že plugin bude tiež umožňovať nastavenie správnych transformačných kľúčov pre súradnicové systémy. K aktivite sa pripájajú ďalší ľudia zo Slovenskej skupiny používateľov QGIS. Plugin má okrem zdrojov WMS a WMTS aj zdroje iného charakteru, ako napr. LPIS alebo DATA50. Plugin GeoData CZ/SK je už v oficiálnom repozitári QGIS.
Zdieľajte info o Janovi Růžičkovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Fotogaléria