Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízové riadenie

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #2

Radim ŠtampachInteraktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízové riadenie
Množstvo dát dostupných pre riešenie krízových situácií neustále rastie. Hovorí sa tomu éra Big Data. Údaje merajú automatické senzory, sú dodávané z družíc, lietadiel alebo sú zbierané aj dobrovoľníkmi v teréne. Existuje množstvo dát z rôznorodých zdrojov a je komplikované ich overovať, harmonizovať, analyzovať a následne využívať pri riadení krízovej ​​situácie. V rokoch 2017 – 2019 riešil tím Laboratóriá geoinformatiky a kartografie medzinárodný výskumný projekt v spolupráci s čínskym tímom z Nanjing Normal University. Cieľom bolo automatické vytváranie interaktívnych webových máp z veľkého množstva heterogénnych údajov. Tieto mapy mali byť vytvorené tak, aby boli efektívnym nástrojom na riešenie krízových situácií. Súčasťou projektu bol aj zber údajov od dobrovoľníkov, psychologické štúdie na študentoch v Čechách a Číne, medzinárodné odborné semináre. Cennými sú skúsenosti zo spolupráce s čínskymi partnermi, zo vzájomných návštev na pracoviskách v Brne a Nanjing.