GISkola rečník Miloslav Ofúkaný

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Miloslav Ofúkaný

Miloslav Ofúkaný, foto: archív M.OfúkanýMiloslav Ofúkaný je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – Matematika a geografia). V štúdiu ďalej pokračoval na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied (Regionálna geografia) a Hornicko-geologickej fakulte VŠB –TU Ostrava (Geodézia a kartografia – Geoinformatika).

Pracoval pre Geodetický a kartografický ústav Bratislava (tvorca digitálneho modelu reliéfu Slovenska DMR50, spoluautor rezortného geoportálu mapových produktov na platforme UMN Mapserver), Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (referát tvorby Základnej bázy údajov pre GIS, člen EuroGeographics Working Group on Quality a PHARE projektu Land Administration and Cadastral Infrastructure), CEDA Slovakia, s.r.o. (tvorba navigačnej cestnej databázy StreetNet a MultiNet, koordinátor projektu Tvorba, aktualizácia a certifikácia TMC lokalizačných tabuliek SR), Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava (člen projektového tímu Technického informačného systému SVP, spoluriešiteľ projektov Danube FLOODRISK a CEFrame).

V roku 2018 nastúpil na sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, kde mal postupne na starosti analýzu územia SR z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, analýzu bezpečnostných rizík, refundáciu výdavkov na záchranné práce počas vyhlásených mimoriadnych situácií, povodní a ochorenia COVID-19. V júli 2021 sa stal vedúcim oddelenia vyrozumenia, varovania a informačných systémov krízového riadenia. V súčasnosti je jeho prioritnou úlohou riadenie dvoch celoslovenských projektov – Budovanie systému včasného varovania 1 a 2. V rámci nich sa má do konca roku 2023 postaviť celkovo 1088 elektronických sirén a 35 komunikačných jednotiek. Tým sa dosiahne pokrytie varovným signálom takmer 84 % obyvateľstva na trvale obývanom zastavanom území.

Má skúsenosti s nasledovnými geografickými informačnými systémami (chronologicky): Golden Software MapViewer, MapInfo Professional, ESRI ArcGIS, Hexagon Geomedia, QGIS, gvSIG.

Vo voľnom čase pomáha zlepšovať geografické povedomie v spoločnosti, vzdeláva deti, mládež a dospelých v geoinformatike. Založil geokomunitné weby Geoinformatika.sk (rok 2006), GeoCommunity.sk (2010) a GeoCommunity.cz (2010), stál pri zrode klubu lídrov a rečníkov Toastmasters Petržalka (2014), vedecko-technického klubu AMAVET 962 (2015), komunity mapérov Missing Maps Slovakia (2017), komunity darcov Kvapka krvi rečníkov (2018), organizuje stretnutia GISkola (2020) a hráva stolný tenis v Relax Rača (2020).

Vizualizácia údajov českých a slovenských Missing Maps mapathonov v mapovom softvéri QGIS (2. rečník na GISkola #6)

Priblížim históriu organizovania českých a slovenských Missing Maps mapathonov. Charakterizujem spoluprácu s dobrovoľníkmi na humanitárnych projektoch pre Lekárov bez hraníc. Vybrané štatistické údaje o mapathonoch a dobrovoľníkoch budem vizualizovať v mapovom programe QGIS, ktorý patrí medzi bezplatné a otvorené softvéry pre spracovanie geografických údajov (FOSS4G).

Miloslav Ofúkaný na štvrtej GISkole (hore), na druhom Missing Maps mapathone v Nitre (v strede) a 357. stretnutí Toastmasters Petržalka (dole), foto: archív M.Ofúkaný