GISkola rečník Dajana Snopková

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Mgr. Dajana Snopková

Dajana Snopková, foto: archív D.SnopkováDajana Snopková pochádza z Banskej Bystrice. Kartografiu, geoinformatiku a diaľkový prieskum Zeme študovala na Masarykovej univerzite v Brne (MUNI). V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Geografickom ústave Prírodovedeckej fakulty MUNI a zároveň na čiastočný úväzok ako GIS analytik vo firme Asseco Central Europe.

V rámci akademickej sféry sa zaoberá štúdiom evakuácie, navigačného chovania a vplyvom prostredia na rozhodovacie procesy človeka. Aktuálne je spoluriešiteľkou projektu Technologickej agentúry Českej republiky s názvom “Kognitívna psychológia a priestorová syntax vo virtuálnom prostredí pre agentné modely”.

V rámci komerčnej sféry sa podieľa na riešení projektov verejnej správy, zameraných na agendové a geoinformačné systémy, verejné portály a plánovanú údržbu utilít. Z verejne prístupných projektov pracuje napr. na implementácii Geoportálu SPU (Štátny pozemkový úrad).

Voľný čas trávi športovaním (turistika, cyklistika, beh, lezenie, bežky, skialpinizmus, volejbal), rada ide na dobrý metalový koncert alebo na pivo. Zo všetkého najradšej však cestuje po svete, hlavne smerom na východ.

Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika (3. rečník na GISkola #6)

Ako sa líšia evakuačné trasy ľudí pri úniku z reálnej budovy a pri simulovanom úniku vo virtuálnej realite? Sú tieto trasy porovnateľné s výsledkami agentných evakuačných modelov? Ako môže GIS prispieť v oblasti bezpečnostného stavebného inžinierstva? Na tieto a ďalšie otázky vám odpoviem v rámci svojej prezentácie priebežných výsledkov z výskumného projektu Masarykovej univerzity a Vysokého učení technického v Brne, ktorý sa zaoberá využitím priestorovej syntaxe a poznatkov o evakuačnom chovaní ľudí v agentných evakuačných modeloch.

Dajana Snopková miluje turistiku, foto: archív D.Snopková