GISkola rečník Róbert Fencík

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Ing. Róbert Fencík, PhD.

Róbert Fencík, foto: archív R.FencíkRóbert Fencík je vysokoškolský pedagóg na Katedre globálnej geodézie a geoinformatiky na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Oblasťou jeho pedagogického pôsobenia a vedecko-výskumnej činnosti sú kartografia a geoinformatika. Zaoberá sa modelovaním a analýzou digitálnych modelov krajiny, kartografickým modelovaním a kartografickou vizualizáciou modelov a máp. Je predsedom Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky, členom redakčnej rady vedeckého časopisu Kartografické listy, členom Technickej komisie č. 89 Geodézia a kartografia pri Odbore technickej normalizácie ÚNMS SR a členom Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra pri ÚGKK SR.

Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch (2. rečník na GISkola #5)

Abstrakt: Staré mapy sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a sú “pamäťou krajiny”. Prednáška je zameraná na prehľad starých kartografických diel z územia Slovenska. Rečník povie o publikovaní a dostupnosti starých máp pre verejnosť na webových portáloch. Ukáže nástroje a funkcie webových aplikácií, webových služieb pre účely vyhľadávania a využívania starých kartografických diel.

snímka prezentácie Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch, zdroj: Róbert Fencík

Info na zdieľanie: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter