GISkola rečník Jakub Fuska

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Ing. Jakub Fuska, PhD.

Jakub FuskaPôsobí na Katedre krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vyučuje technicky zamerané predmety (Závlahy, Organizácia a rozpočtovanie stavieb, CAD projektovanie). Popri práci na univerzite pôsobí spolu s manželkou Veronikou vo vlastnej spoločnosti ATAPEX s. r. o. Venuje terénnemu zberu údajov, spracovaniu mobilného mapovania, GIS analytike, kartografickej činnosti, krajinnej architektúre a krajinárstvu. Veľmi ho baví QGIS, AutoCAD, Excel, Arduino, Raspberry a Python.

Zdieľajte info o Jakubovi Fuskovi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter

Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží (1. rečník na GISkola #3)

Abstrakt: Prezentácia bude zameraná na mapovanie vodných nádrží. Pomocou sonaru a GNSS prijímača sa počas plavby motorovým člnom zbierajú informácie, ktoré sa potom spracujú do podoby digitálneho modelu reliéfu dna. Z takéhoto podkladu spolu s historickými údajmi (napr. vrstevnicové mapy z obdobia výstavby) vieme následne určiť aktuálny skutočný objem akumulovanej vody a zároveň nepriamo odhadnúť mieru zanesenia nádrže sedimentami. Takýto typ údajov dokážeme potom použiť pre správny manažment samotnej nádrže, ako aj jej povodia. Význam je pri plánovaní hospodárenia s vodou (vodárenské alebo závlahové nádrže), čistení nádrže (odhad objemu sedimentov), hodnotení biologických, chemických a fyzikálnych parametrov (transport sedimentov, odhad častí nádrže náchylných na prehrievanie), ako aj pri riešení opatrení v krajine (protierózne opatrenia, manažment lesnej a poľnohospodárskej krajiny).

Mapovanie Tajchu Klinger pri Banskej Štiavnici v roku 2015, foto: fb archív J.Fuska