GISkola rečník Peter Ondruš

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Ing. Peter Ondruš

Peter OndrušPeter Ondruš vyštudoval gymnázium v Partizánskom v odbore elektrotechnika. Vzťah k turistike a k mapám ho oslovil natoľko, že sa rozhodol študovať odbor, ktorý s danou problematikou súvisí. Vysokoškolské štúdium úspešne absolvoval v roku 1991 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore geodézia a kartografia. Začal pracovať ako geodet na prevádzke v Topoľčanoch v štátnom podniku GEODÉZIA Bratislava, kde sa prevažne venoval tvorbe geometrických plánov. Po absolvovaní povinnej vojenskej služby v Opave a zmene rodinného stavu začal pracovať na prevádzke v Trenčíne. Spočiatku sa opäť venoval tvorbe geometrických plánov, ktorú v krátkom čase doplnil aj o tvorbu účelových máp – Technické mapy miest. Nárast požiadaviek na digitálne spracovanie dát a stanovenie optimalizovaných postupov na spracovanie dát ho natoľko oslovilo, že si získal dôveru vedenia spoločnosti. Následne prijal úlohu výrobného technológa hospodárskeho strediska. V roku 2004 prijal ponúknutú manažérsku pozíciu a stal sa riaditeľom hospodárskeho strediska. Z dôvodu celopodnikovej potreby na digitalizáciu a informatizáciu sa v roku 2009 stal produktovým manažérom výrobných a informačných technológií pre celú akciovú spoločnosť. Po upadajúcej hospodárskej situácii v GEODÉZII Bratislava zmenil v roku 2015 zamestnanie a to ako GIS špecialista v Geotronics Slovakia. Tu sa plne začal venovať novinkám v zbere dát – mobilnému mapovaniu. Po stanovení pracovných postupov pri tvorbe mobilného mapovania a aplikovaní dát v praxi sa rozhodol zmeniť zamestnanie. V roku 2019 nastúpil ako správca GIS Mesta Trenčín, kde pracuje doteraz.

Prax

Počas svojej praxe vypracoval či už v podobe autorstva alebo spoluautorstva viaceré štruktúry dát pre tvorbu účelových máp. Boli to technické mapy miest (Trenčín, Trnava, Trenčianske Teplice), Základné mapy závodov (napr. pre SLOVNAFT a.s.) a pracovné postupy na ich aktualizáciu. V spolupráci s firmou GISOFT navrhol spôsob aktualizácie pomocou mobilného mapovania v súčinnosti s ich nadstavbou MGEO a samostatnou platformou Panorama. Ako správca GIS Mesta Trenčín navrhuje optimalizované spôsoby zberu dát a ich aktualizáciu. Kontroluje a zabezpečuje aktualizáciu technickej mapy mesta a jej publikovanie v podobe web mapovej služby. Je členom Komory geodetov a kartografov s oprávnením na autorizačné overovanie vybraných geodetických činností uvedených v § 6 písm. zákona č. 215/1995 Z. z.

Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správu a plánovanie (2. rečník na GISkola #4)

Abstrakt: Cieľom príspevku je poskytnúť doterajšie skúsenosti z tvorby účelových máp, mobilného mapovania, zberu GIS dát ako aj ich využitia. Príspevok bude obsahovať samostatné časti z tvorby mobilného mapovania podľa skúseností prednášajúceho, informácie o Technickej mape mesta Trenčín a jej aktualizácii, využití mobilného mapovania na zber GIS dát a ich spoločnom využití v podmienkach mesta Trenčín. Podobné témy boli prezentované na regionálnom stretnutí členov Komory geodetov a kartografov Trenčianskeho a Žilinského kraja dňa 3. decembra 2019 v Trenčíne, GIS Ostrava 2021 ako aj na online vzdelávacom cykle Na občanoch záleží: Občianske technológie v samospráve – Dobrá prax z Českej republiky a Slovenska dňa 6. apríla 2021.

Mobilné mapovanie pomocou zariadenia Trimble