GISkola rečník Martin Zápotocký

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Ing. Martin Zápotocký, PhD.

Martin Zápotocký, foto: archív M.ZápotockýMartin Zápotocký v roku 2019 ukončil doktorandské štúdium na Katedre plánovania lesných zdrojov a informatiky na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Počas štúdia sa venoval návrhu a implementácii participatívnych webových GIS riešení predovšetkým so zameraním na lesnícky výskum, výučbu a prax. Zároveň popri štúdiu pôsobil v spoločnosti GIS Services, s.r.o. vo Zvolene ako člen tímu pracujúcom na produkte Tablano. V súčasnosti pracuje ako programátor GIS aplikácií v spoločnosti ESPRIT spol. s r.o. v Banskej Štiavnici. Firma sa zameriava na digitálnu kartografiu, vývoj GIS a výskumnú činnosť v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie a priestorového plánovania. Venuje sa prevažne využívaniu produktov spoločnosti ESRI.

Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja (3. rečník na GISkola #5)

Abstrakt: Digitálny atlas lesnej včelej pastvy bol projekt doktorandského štúdia, v ktorom rečník zastupoval rolu GIS programátora. V spolupráci s ďalšími včelársky nadchnutými ľuďmi sa podarilo dať dokopy atlas spolu s aplikáciou Hlásna služba – prehľad kvitnutia rastlín, vďaka ktorej participanti zaznamenávajú dátumy kvitnutí rôznych druhov rastlín vrátane lokality výskytu. Hlásna služba spolu s atlasom tvoria významnú pomôcku pre včelárov pri kočovnom spôsobe včelárčenia. Po dvoch rokoch prichádza návrat k tomuto projektu a autori atlasu vytvárajú prototyp aplikácie, na podklade ktorej chcú vykonať prieskum medzi včelármi. Následne pripomienky a požiadavky chcú zapracovať do finálnej podoby, preto je v názve príspevku uvedená II. etapa vývoja.

Martin Zápotocký prezentuje tému Kolaboratívne mapové aplikácie na báze ArcGIS Servera na konferencii GIS Esri 2019, foto: archív M.Zápotocký

Info na zdieľanie: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, Twitter