Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #3

Jakub Fuska – Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Rečník sa zameral na mapovanie vodných nádrží. Pomocou sonaru a GNSS prijímača sa počas plavby motorovým člnom zbierajú údaje. Tie sa potom spracujú do podoby DMR (digitálny model reliéfu dna). Z takéhoto podkladu spolu s historickými údajmi (napr. vrstevnicové mapy z obdobia výstavby) vieme následne určiť aktuálny skutočný objem akumulovanej vody a zároveň nepriamo odhadnúť mieru zanesenia nádrže sedimentami. Takýto typ údajov dokážeme potom použiť pre správny manažment samotnej nádrže, ako aj jej povodia. Význam vidíme pri plánovaní hospodárenia s vodou (vodárenské alebo závlahové nádrže), čistení nádrže (odhad objemu sedimentov), hodnotení biologických, chemických a fyzikálnych parametrov (transport sedimentov, odhad častí nádrže náchylných na prehrievanie), ako aj pri riešení opatrení v krajine (protierózne opatrenia, manažment lesnej a poľnohospodárskej krajiny).