Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?

GISkola – séria neformálnych stretnutí používateľov geografických informačných systémov

Prezentácia z GISkola #3

Jiří Vlasák – Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Damn projekt pomáha mapérom tým, že veľkú oblasť rozdelí na menšie časti a dovolí tieto časti „zamykať“, aby si mapéri neprepisovali dáta medzi sebou. Prezentácia najskôr definuje problém, a potom z problému vychádzajúcu architektúru databázy. Následne autor spomenie „bežný mapovací workflow“, t.j. map -> review -> done a s ním súvisiace SQL dopyty. Nakoniec príspevku popíše, ako serverová časť damn projektu používá PostGIS rozšírenie.